Prof. Dr. Bencze Mátyás

Prof. Dr. Bencze Mátyás

egyetemi tanár, dékánhelyettes

ÁJK B /103. szoba
52/512-700/77115
 bencze.matyas@law.unideb.hu
Kutatási terület: ítélkezéselmélet, a jogalkalmazás jogszociológiája, evolúciós jogelmélet, összehasonlító jog

Research interests: theory of adjudication, legal sociology of application of law, evolutionary legal theory, comparative lawFogadóóra: hétfő 13.00-15.00
Office hours: Mondays 1.00-3.00pm

Oktatott tárgyak: Bevezetés a jog- és államtudományokba, Jogszociológia, Összehasonlító jog, Büntetőbírósági ítéletek elemzése
Courses: Introduction to the Hungarian legal system, Legal sociology, Comparative law, Analysis of judgements of criminal courts

pdf Önéletrajz
pdf CV - English


Publikációk/Publications

Kiemelt publikációk/Selected publications:

  • EU law and CEE judges. Administrative judiciaries in the Czech Republic, Hungary and Poland ten years after accession, Michal bobek (ed.) Central European Judges Under the European Influence, Hart Publishing, 2015, pp 43-72 [co-authors: Marcin Matczak, Zdenek Kühn]
  • Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland, In: 30 (2010) Journal of Public Policy, Special Issue 01, pp. 81-99. Társszerző: Marcin Matczak, Zdenek Kühn
  • A Comparative Approach to the Evaluation of Evidence from a ‘Fair Trial’ Perspective. In: Attila Badó (ed.): Fair Trial and Judicial Independence, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Springer, 2013, 143-154. o.
  • Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a magyar bírói ítélkezésben. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 188 o.
  • Reforming the Hungarian Lay Justice System. In: Theatrum Legale Mundi. Symbola Cs. Varga Oblata. (Edited by. Péter Cserne, István H. Szilágyi, Miklós Könczöl, Máté Paksy, Péter Takács, Szilárd Tattay) [Philosophiae Iuris / Bibliotheca Iuridica. Libri Amicorum 24] Societas Sancti Stephani, Budapest, 2007. 1-13. o. Társszerző: Badó Attila
  • Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok bizonyítási gyakorlatában. In: Belügyi Szemle, 2011/9., 95-125. o.
  • Díszítőelem, álcázóháló vagy tartóoszlop? A magyar büntetőbírói gyakorlat viszonya az alkotmányhoz, in: Fundamentum, 2007/3. 5-21. o.
  • Az alapjogok bíróság előtti érvényesülésének szociológiai háttere. In: Somody Bernadette (szerk.): Alapjogi bíráskodás - alapjogok az ítélkezésben. L’Harmattan, Budapest, 2013. 95-117. o.
  • „Mission: Impossible”: alkotmánybíráskodás az alkotmányos értékek védelme nélkül. Jogtudományi Közlöny, (69) 2014/6. 273-284. (Társszerző: Kovács Ágnes)
  • (szerk.): Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 646-675.